නඩත්තු ඉංජිනේරුවන් විසින් යන්ත්‍රෝපකරණ සහ උපකරණ සුමටව හා විශ්වසනීයව ක්‍රියාත්මක වන බව සහතික කරයි.

නඩත්තු ඉංජිනේරු ශිල්පීන් ඉංජිනේරු උපකරණ සහ යන්ත්‍ර නියමිත නඩත්තු (scheduled maintenance) කිරීම් හා බිඳවැටීම නඩත්තු (breakdown maintenance) සිදු කරයි.

ඔවුන්ගේ කාර්යන් සදහා සාමාන්‍යයෙන් ඇතුළත් වන්නේ: 

 • නියමිත නඩත්තු කටයුතු (scheduled maintenance) සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාවලිය
 • බිඳවැටීම් යතා තත්වයට පැමිණවීම
 • දෝශ හදුනා ගැනීම
 • උපකරණ අලුත්වැඩියාව
 • ඉංජිනේරු සහ තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩල අධීක්ෂණය කිරීම
 • පිරිවැය කළමනාකරණය
 • සංඛ්යානම (statistical) හා මූල්‍ය වාර්තා තබා ගැනීම
 • සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂණ නීති රීති වලට අනුකූල වීම සහ සහතික කිරීම
 • නඩත්තු ක්‍රියා පටිපාටි නිර්මාණය කිරීම
 • සැපයුම් හා උපකරණ තොග කළමනාකරණය
 

සාමාන්‍යයෙන් අඛණ්ඩව පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වන කර්මාන්තශාලා උපකරණ සහ ආගන්තුක සත්කාර කර්මාන්තයේ සේවයේ නියුතු නඩත්තු ඉංජිනේරු කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් සදහා වැඩ මුර සහ ඇමතුම් මත (on-call) වැඩ කිරීම අවශ්‍ය විය හැකිය. නඩත්තු ඉංජිනේරුවන් හට කළමනාකරණ තනතුරුවලට යාමට අවස්ථාව ලැබේ. ඒ හා සමානව නිලධාරීන්ට සහ කාර්මික ශිල්පීන්ට ද වෘත්තීය දියුණුව සහ නිපුනත්වය සමග රැකියාවේ ඉහළට යා හැකිය.

නඩත්තු ඉංජිනේරු රැකියා අවස්තා බහුලව ඇති සේවා යෝජකයන්

 • නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලි,ඉදිකිරීම් ක්ශේත්‍රයේ සහ ආහාර පාන නිෂ්පාදන සමාගම්
 • ආගන්තුක සත්කාර ක්ශේත්‍රය (හෝටල් ආශ්‍රිත නඩත්තු)
 • උපයෝගිතා සමාගම්
 • පළාත් පාලන ආයතන
 • රජයේ කාර්යාල සහ දෙපාර්තමේන්තු
 • ත්‍රිවිධ හමුදාවන්
 • පර්යේෂණගාර
 • සැලසුම් උපදේශන සේවා

කොන්ත්‍රාත් වැඩ හරහා වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද ඇති පුද්ගලයින්ටද ස්වයං රැකියාවක් ලෙස කාලානුරූපීව උපදේශනය කල හැක.

මෙවැනි රැකියා අවස්තා සහ ඇබෑර්තු අන්තර්ජාල වෘත්තීය සේවා, බඳවා ගැනීමේ නියෝජිත ආයතන, පුවත්පත් සහ අදාළ වෙබ් අඩවි ඇතුළු ප්‍රකාශනවල දැන්වීම් පළ කරනු ලැබේ.